Beknopt jaarverslag 2016

Nederlandstalige Gemeentelijke Openbare Bibliotheek : beknopt jaarverslag 2018

 

DOELEN VAN DE BIBLIOTHEEK IN 2018

De bibliotheek als plek

De bibliotheek zet dit jaar in op verandering, verbetering, verdieping. Wij leren door te doen. Een lerende houding en de bereidheid te ontdekken staan bij ons hoog in het vaandel. We kijken kritisch naar resultaten en naar onze eigen rol daarin.  De bibliotheek van vandaag past zich constant aan, want de noden evolueren constant.  Voornamelijk de benedenruimte maar ook de eerste verdieping zullen dit jaar heringericht worden. Deze ruimtelijke verandering heeft plaats in de eerste helft van 2018. Het zijn geen grote ingrepen maar ze helpen de gebruiker om in één oogopslag zijn weg te vinden in de collectie.De hele bibliotheek krijgt bovendien een vrolijke, speelse en vooral heldere signalisatie.

De bibliotheek investeert

De bibliotheek wil blijven inzetten op een vernieuwde werking. De collectie afstemmen op de noden en een uitgebalanceerde doelgroepenwerking op poten zetten voor ons publiek.  2018 wordt een testjaar om uit te zoeken hoe we de eerder losstaande activiteiten met elkaar kunnen verbinden, want vaak staan de collectie en bijvoorbeeld de lezingen vrij los van elkaar. We experimenteren met onze themastands, gaan op zoek naar nieuwe publieken (onder andere de Bulgaren in Schaarbeek) en hun noden. De bibliotheek breekt uit (onder andere met het project met werktitel ‘tram’), gaat nog intenser samenwerken met de vaste partners en investeert verder in haar netwerken.

De bibliotheek inspireert

De bibliotheek wil verder inzetten op samenwerking en talent versterking. Nadat in 2017 een nieuwe bibliothecaris aan de slag is gegaan  beginnen er in de eerste helft van 2018 3 nieuwe halftijdse medewerkers. Drie medewerkers die zich elk, via hun eigen specialisatie, inzetten op de verschillende doelgroepen van de bibliotheek en de uitdaging om dit alles met elkaar te verbinden. Ze kijken in samenwerking met hun teams hoe de bibliotheek niet alleen de laatste drempels weg kan werken maar ook hoe de bibliotheek naar buiten kan trekken. De reeds gerodeerde ploeg krijgt hierdoor de kans zichzelf te herontdekken en samen met de nieuwe wind de bibliotheek nog tot een groter, sterker en inspirerend geheel te maken.

De bibliotheek in beweging

In 2018 wordt de DVD uitleen gratis en hopen we dat onze bezoekers van deze prachtige collectie nog meer gaan gebruik maken. We onderzoeken tijdens de zomermaanden hoe we voor de niet-vakantiegangers de vakantieperiode zo aangenaam mogelijk kunnen maken, enerzijds als plek om te ontspannen, anderzijds met een specifiek zomer aanbod. Onder andere om die reden zullen we op woensdag tot 19u open zijn.  

Gedurende het hele jaar houden we in onze collectie, programmering en dienstverlening rekening met thema’s en onderwerpen die in de gemeente en bij uitbreiding in heel de stad spelen en die van belang zijn voor onze gebruikers en onze partners.

 

DE VERSCHILLENDE WERKINGEN IN EEN NOTENDOP:

Algemene bibliotheekwerking

We blijven in 2018 verder inzetten op een laagdrempelige en vooral verwelkomende plek. Het onthaal en de dienstverlening worden nog verder geoptimaliseerd. Hierbij zal enerzijds de nieuwe inrichting met een duidelijke signalisatie helpen, anderzijds investeren we verder in de klantvriendelijkheid.

Kinder- en jongerenwerking

Bibliotheek, onderwijs en gemeenten hebben een gemeenschappelijk doel: kinderen en jongeren helpen zich te ontplooien en voor te bereiden op een rol in de samenleving. Het bevorderen van taalontwikkeling is daar een essentieel onderdeel van. Doel is om nog meer kinderen ‘op locatie’ te bereiken en ze actief te betrekken bij de (jeugd)bibliotheek. Hoe gaan we te werk?

We versterken de professionaliteit van de medewerkers in de kinder- en jongerenbibliotheek. Ze kennen de jeugd- en tienercollectie en beschikken over hedendaagse informatievaardigheden. Er werd in 2017 geïnvesteerd in het aantrekken van een tienerwerker / jongerenwerker om zo de jongeren die onze bibliotheek gebruiken meer en beter te betrekken bij de werking.  Deze jongerenwerker stopte na 3 maanden echter door omstandigheden maar de basis is wel gelegd. Deze werking zal in 2018 volledig tot zijn recht komen. Ons jeugdteam, onder leiding van Birgit, blijft investeren en zich verder informeren en ontwikkelen door het besef dat leesbevordering een zaak is van lange adem. Iedere generatie moet steeds weer op eigentijdse wijze doordrongen worden van het belang van lezen. Kinderen gaan niet meer lezen door een eenmalige kennismaking met boeken, maar wel door langdurige begeleiding en stimulering door ouders, scholen en bibliotheken.

Volwassen werking

De collectie boeken, kranten, tijdschriften, dvd’s van de Schaarbeekse bibliotheek is zowel zeer divers als gespecialiseerd en de collectie staat in het netwerk zeer goed aangeschreven.

We versterken de professionaliteit van de medewerkers in de volwassenafdeling. Bij het zoeken naar de vervanging van Katrien werd het profiel aangepast naar een doelgroepenwerker. Dit om meer diversiteit bij onze gebruikers te realiseren. Deze werking zal in 2018 volledig tot zijn recht komen. Ons volwassenenteam, onder leiding van Aäron, blijft investeren en zich verder informeren en ontwikkelen voor een eigentijdse collectie en het ontwikkelen van activiteiten op maat.

De Bibliotheek van Schaarbeek heeft een grote schare aan trouwe leden, die veel en regelmatig lezen; onze ‘veellezers’. Met name ook voor deze groep wordt specifieke literaire programmering verzorgd, zoals Slow book en onze boekenleesclubs (boekenboudoir & boekenboudoir +). Voor Schaarbekenaars en Brusselaars’ die (nog) niet goed kunnen lezen, heeft de Bibliotheek van Schaarbeek een uitgebreide collectie grootletterboeken, luisterboeken en andere uitgaven die lezen plezant kunnen maken. Ook op deze zaken blijven we verder inzetten.

Samenwerking

Wij kunnen niet zonder de betrokkenheid van de Schaarbeekse samenleving. Daarom versterken we de banden met de lokale gemeenschap en gaan we op zoek naar nieuwe verbindingen met (groepen) burgers en partners in ons werkgebied. Ons doel is om het komende jaar en de komende jaren unieke allianties te ontwikkelen, die tevens als voorbeeld kunnen dienen voor de rest van de stad.  We versterken tevens de band met onze huidige partners en zetten ons samen met hen in voor een super Schaarbeek.

De Nederlandstalige Bibliotheek van Schaarbeek maakt tevens deel uit van het BruNO-netwerk en wordt ook in haar inhoudelijke werking aangestuurd door het Streekgericht Bibliotheekbeleid (vanaf heden OBiB = Ondersteuning Bibliothekenin Brussel) van de VGC

 

BELEIDSPLAN, ACTIEPLAN EN JAARVERSLAG

De bibliotheek dient conform het cultuurdecreet jaarlijks een actieplan en een werkingsverslag op te stellen, en dit in de lijn van het beleidsplan 2014-2019. Het actieplan 2018  werdgoedgekeurd door de Bibliotheekcommissie op 27 maart 2018 en het College op 10 april 2018.